Εκδήλωση Ενημέρωσης για την Πρακτική Άσκηση Τμήματος Μαθηματικών

Την Πέμπτη 6 Απριλίου και ώρα 12.00, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική παρουσίαση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020. Η παρουσίαση αφορά το Τμήμα Μαθηματικών και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Για τη συμμετοχή σας ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a22644a4accf743e68c68a485d54127df%40thread.tacv2/1680088344937?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%221122d2e8-970d-42ca-a912-9a53157c5cf2%22%7d