Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΕΖΠ για θέσεις Αμειβόμενη Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες,

Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων  για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως παρουσιάζεται στο Πρακτικό των Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος υπ” αριθμ 02/26-04-2023, παραμένει ως έχει.

Την ανακοίνωση θα την βρείτε (εδώ)

Για όλους/-ες τους/τις φοιτητές/-τριες του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες και επιθυμούν να ξεκινήσει η ΠΑ, η προθεσμία ολοκλήρωσης των παρακάτω διαδικασιών ορίζεται από  04 Μαϊου 2023  έως 15 Μαϊου 2023 (24:00).

1) υποβολή της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» στο  http://pa.uth.gr

2) αποστολή των δικαιολογητικών στο emailpraktiki.as@uth.gr,  (σε ένα ενιαίο αρχείο pdf.)  και

3) υποβολή της ηλεκτρονικής  «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα) στο http://pa.uth.gr (με κωδικό group θέσης από το ΑΤΛΑΣ που σας δίνει ο Φορέας αφού αναρτήσει τη θέση)

 Παρακαλούμε θερμά, για την ομαλή ροή των διαδικασιών, να υποβάλετε τις ηλεκτρονικές φόρμες (μενού «φοιτητές») εμπρόθεσμα, με πολύ προσοχή στα στοιχεία σας στην συμπλήρωση και να μην αφήνετε τις εκκρεμότητές σας στην εκπνοή της εκάστοτε προθεσμίας.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τη διαδικασία που περιγράφεται (εδώ)  

Υπενθυμίζω τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο mail praktiki.as@uth.gr

κατά την παραπάνω προθεσμία:

  1. Φ/α Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Αντίγραφο ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (ατομικού ή πρώτο όνομα)
  3. Βεβαίωση Ασφαλιστικής ικανότητας (pa.uth>”πληροφορίες”)
  4. Βεβαίωση ΑΜΑ-ΙΚΑ (ΑΜΑ ΕΦΚΑ) (pa.uth>”πληροφορίες”)
  5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (www.amka.gr)
  6. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ (μπορεί να εκδοθεί μέσω taxisnet)
  7. Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη (pa.uth.gr  -> Πληροφορίες -> Υπεύθυνη δήλωση για καθεστώς εργασίας_ εκτυπώνω-υπογράφω-σκανάρω)

Οι φοιτητές/τριες μπορούν συμβουλεύονται τις οδηγίες για τη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης του τμήματός, όπως αυτές δόθηκαν στη σχετική εκδήλωση ενημέρωσης και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης και στην ιστοσελίδα του τμήματος. Μπορούν επίσης να επικοινωνούν με το γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο 2410 684723-724 και στο email: praktiki.as@uth.gr