Προσωρινά αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΠΕΒ για θέσεις Αμειβόμενη Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/τές φοιτητές/τριες,
Στο αρχείο που ακολουθεί βρίσκεται η λίστα κατάταξης των φοιτητών/τριών (με αριθμό φοιτητικού μητρώου ΑΕΜ) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)__ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα αποτελέσματα αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σύμφωνα με τη θεσμοθέτηση του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική.
Από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων ξεκινάει και το διάστημα ενστάσεων, το οποίο έχει χρονική διάρκεια 5 εργάσιμες ημέρες. Με το πέρας του διαστήματος ενστάσεων και εφόσον δε δηλωθεί κάποια ένσταση που να τροποποιεί τη σειρά/επιλογή των αιτούντων, τα αποτελέσματα ανάγονται σε οριστικά.
Σύμφωνα με το παραπάνω, για όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες που βρίσκονται στη λίστα επιτυχόντων-ωφελούμενων, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες διαδικασίες έως και Τρίτη 16 Μαΐου 2023:
1. Αίτηση Εγγραφής (στο pa.uth.gr)
2. Καρτέλα Πρακτικής (στο pa.uth.gr, Για την υποβολή της Καρτέλας Πρακτικής πρέπει να έχετε επικοινωνήσει με το φορέα για να λάβετε τον κωδικό)
3. Αποστολή Δικαιολογητικών και Στοιχείων φορέα στο email: praktiki.dib@uth.gr Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να στέλνονται με όνομα κάθε αρχείου το ονοματεπώνυμο του/της φοιτητή/τριας και τι περιλαμβάνει το αρχείο, π.χ. Ονοματεπώνυμο_ΑΜΚΑ
Μπορείτε επίσης να συμβουλεύεστε τις οδηγίες για τη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης του τμήματός, όπως αυτές παρουσιάστηκαν στη σχετική εκδήλωση ενημέρωσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2022-23