ΤΠΜ – Παράταση Προθεσμίας

Δίνεται παράταση στην προθεσμία για την υποβολή Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης
(Στάδιο 6) έως και την Παρασκευη 19 Μαΐου 2023 (24.00).

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης