Παράταση Προθεσμιών Εγγραφής και Καρτέλας ΠΑ για το ΤΓΑ, για το ακ. έτος 2023-24

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες,
Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων, η κατάταξη των φοιτητών/τριών για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ακαδ. έτους 2023-2024, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, όπως παρουσιάζεται στο Πρακτικό των Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας.
Το πρακτικό των αποτελεσμάτων θα το βρείτε παρακάτω.
Ι. Για όλους τους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες, η προθεσμία συμπλήρωσης μέσω του «Δελτίου Πρακτικής Άσκησης» της
a) της «Εγγραφής»
και
b) της ανάρτησης των δικαιολογητικών, ανεξαρτήτως διαστήματος διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης, ορίζεται από 11 Απριλίου 2024 (14.00μμ) έως 12 Απριλίου 2024 (12:00μμ)
ΙΙ. Επιπλέον, η προθεσμία συμπλήρωσης μέσω του «Δελτίου Πρακτικής Άσκησης» της
c) «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα με Κωδικό Γκρουπ Θέσης από τον ΆΤΛΑ), ορίζεται από 11 Απριλίου 2024 (14.00μμ) έως 12 Απριλίου 2024 (12:00μμ)

Οι «Εγγραφές» και οι «Καρτέλες Πρακτικής Άσκησης» θα υποβληθούν μέσω του νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Γραφείου ΠΑ στην διεύθυνση: https://pa-infosys.uth.gr. Η σύνδεση σας θα υλοποιηθεί με τον προσωπικό Λογαριασμό Π.Θ., εφόσον συνδεθείτε απομακρυσμένα μέσω του VPN του ΠΘ, ή από Η/Υ εντός του δικτύου του Ιδρύματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ