Παρουσίαση Ενημέρωσης Τμήματος Κτηνιατρικής ακαδ. έτος 2023-2024

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες,
Με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη του διαστήματος Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Κτηνιατρικής για θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους. Η περίοδος υλοποίησης της πρακτικής άσκησης παρατείνεται αυτοδίκαια σύμφωνα με την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» για τη μεταφορά της ΠΑΔΚΣ 2021-2027, με επέκταση χρονοδιαγράμματος πέραν της 31ης /12/2023. Το χρονικό διάστημα των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος ορίζεται από 23 Απριλίου 2024 και ώρα 11.00 (έναρξη) έως Τετάρτη 8 Μαΐου 2024 και ώρα 11.00 (λήξη). Καμία Αίτηση δεν μπορεί να γίνει δεκτή για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μετά τη λήξη του.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας θα ακολουθήσει η μοριοδότηση των υποψηφίων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος και της Πρακτικής Άσκησης. Το αρχείο pdf που ακολουθεί είναι χρήσιμο να το συμβουλευτείτε, καθώς έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, προϋποθέσεις και οδηγίες, όπως σας παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε για το Τμήμα σας την Παρασκευή 19/4/2024.

Οι υποβολές Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι επεξεργάσιμες μέσω του νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Γραφείου ΠΑ στην διεύθυνση: https://pa-infosys.uth.gr  Η σύνδεση σας θα υλοποιηθεί με τον προσωπικό Λογαριασμό Π.Θ., εφόσον συνδεθείτε απομακρυσμένα μέσω του VPN του ΠΘ ή από Η/Υ εντός του δικτύου του Ιδρύματος.