Β” Κύκλος – Προσωρινά αποτελέσματα Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών για το ακαδ. έτος 2023-2024

Αγαπητοί/τές φοιτητές/τριες,

Στο αρχείο που ακολουθεί, βρίσκεται η λίστα κατάταξης των ωφελούμενων φοιτητών/τριών για θέσεις Πρακτικής Άσκησης  ακαδ.έτους 2023-2024, , που πληρούν τις προϋποθέσεις της θεσμοθέτησης του Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης.
Το Έργο με τίτλο  «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» και MIS 6004517, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ+) και από εθνικούς πόρους.
Από την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων ξεκινάει και το διάστημα ενστάσεων με χρονική διάρκεια 5 εργάσιμες ημέρες. Με το πέρας του διαστήματος ενστάσεων και εφόσον δε δηλωθεί κάποια ένσταση που να τροποποιεί τη σειρά/επιλογή των αιτούντων, τα αποτελέσματα ανάγονται σε οριστικά.
Για όλους/-ες τους/ις φοιτητές/-τριες του Τμήματος που βρίσκονται στην παρακάτω λίστα με τους επιτυχόντες, οι προθεσμίες υποβολής στη διεύθυνση https://pa-infosys.uth.gr από το «Δελτίο Πρατικής Άσκησης» a) της «Αίτησης Εγγραφής», b) η ανάρτηση των δικαιολογητικών και c) η υποβολή της «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα με κωδικό θέσης από τον ΆΤΛΑ), θα οριστούν με Νέα Ανακοίνωση για τα Οριστικά Αποτελέσματα, μετά το πέρας της περιόδου των ενστάσεων.
Οι φοιτητές/τριες οφείλουν με δική τους ευθύνη να παρακολουθούν α) τις ανακοινώσεις για το Τμήμα τους στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ώστε να ενημερώνονται για την πορεία των διαδικασιών για την Πρακτική Άσκηση, καθώς και β) να ελέγχουν συστηματικά το πανεπιστημιακό email τους, για περαιτέρω οδηγίες.Τέλος, οι φοιτητές/-τριες μπορούν να ανατρέξουν στις οδηγίες για την αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του Τμήματος όπως αυτές δόθηκαν στη σχετική εκδήλωση ενημέρωσης/παρουσίαση και υπάρχουν στη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Οι Ενστάσεις θα υποβληθούν μέσω του νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Γραφείου ΠΑ στην διεύθυνση: https://pa-infosys.uth.gr  Η σύνδεση σας θα υλοποιηθεί με τον προσωπικό Λογαριασμό Π.Θ., εφόσον συνδεθείτε απομακρυσμένα μέσω του VPN του ΠΘ ή από Η/Υ εντός του δικτύου του Ιδρύματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΣ