Γ” Κύκλος – Παρουσίαση εκδήλωσης Τμήματος Περιβάλλοντος για το Ακ. Έτος 2023-24

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες,
Με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη του διαστήματος υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των φοιτητών/τριών του Τμήματος Περιβάλλοντος, για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης ακαδ.έτους 2023-2024.Το Έργο με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» και MIS 6004517, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Το χρονικό διάστημα για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ορίζεται από Πέμπτη 30 Μαϊου 2024 και ώρα 09:00 π.μ (Έναρξη) έως Πέμπτη 06 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00 μ.μ (Λήξη). Καμία Αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή μετά τη λήξη του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
Μετά το πέρας της προθεσμίας θα ακολουθήσει η μοριοδότηση των υποψηφίων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του Τμήματος. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν με δική τους ευθύνη να παρακολουθούν α) τις ανακοινώσεις για το Τμήμα τους στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ώστε να ενημερώνονται για την πορεία των διαδικασιών για την Πρακτική Άσκηση, καθώς και β) να ελέγχουν συστηματικά το πανεπιστημιακό email τους, για περεταίρω οδηγίες.
Τα αρχεία pdf που ακολουθούν, είναι χρήσιμο να τα συμβουλευτείτε καθώς έχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, προϋποθέσεις και οδηγίες, όπως σας παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε για το Τμήμα σας.

Οι υποβολές Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι επεξεργάσιμες μέσω του νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Γραφείου ΠΑ στην διεύθυνση: https://pa-infosys.uth.gr  Η σύνδεση σας θα υλοποιηθεί με τον προσωπικό Λογαριασμό Π.Θ., εφόσον συνδεθείτε απομακρυσμένα μέσω του VPN του ΠΘ ή από Η/Υ εντός του δικτύου του Ιδρύματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΣ