Ανακοίνωση Τμημα Πολιτικών Μηχανικών

Το πληροφοριακό σύστημα του Γραφείου ΠΑ (διεύθυνση: https://pa-infosys.uth.gr ) ανοίγει ξανά  για τους επιτυχόντες του Πίνακα 1  που δεν ολοκλήρωσαν την διαδικασία και επιθυμούν να εκπονήσουν φέτος την πρακτική τους καθώς και για φοιτητές που πληρούν  πια το κριτήριο του απαιτούμενου αριθμού των ECTS (120).

Η επιτρεπόμενη περίοδος  πρακτικής θυμίζουμε  έχει οριστεί από  29/07/2024 – 28/09/2024 με δυνατότητα παράτασης της ημερομηνίας λήξης της πρακτικής άσκησης έως τις 12/10/2024 για τη δυνατότητα συμμετοχής των ασκούμενων στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

Η  προθεσμία συμπλήρωσης μέσω του «Δελτίου Πρακτικής Άσκησης» στην διεύθυνση: https://pa-infosys.uth.gr  i) της «Εγγραφής» (Στάδιο 3), ii) της ανάρτησης των δικαιολογητικών,( Στάδιο 4)  και iii) της «Καρτέλας Πρακτικής»
( Στάδιο 6): δήλωση φορέα  εφόσον έχει ενημερωθεί ο  Σύμβουλος /Τομέα με Κωδικό Γκρουπ Θέσης από τον ΆΤΛΑ, ορίζεται από   Τετάρτη 10  Ιουλίου 2024 (10.00 π.μ ) έως Τρίτη  16  Ιουλίου 2024 (13:00 μ.μ.)

Οι υποβολές Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι επεξεργάσιμες μέσω του νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Γραφείου ΠΑ στην διεύθυνση: https://pa-infosys.uth.gr  Η σύνδεση σας θα υλοποιηθεί με τον προσωπικό Λογαριασμό Π.Θ., εφόσον συνδεθείτε απομακρυσμένα μέσω του VPN του ΠΘ ή από Η/Υ εντός του δικτύου του Ιδρύματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΣ